Svensk feministisk utrikespolitik : en diskursanalys av den svenska feministiska utrikespolitiken

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Uppsatsen analyserar den svenska utrikespolitiken efter regeringen deklarerat införandet av en feministisk utrikespolitik. Uppsatsen använder en diskursanalys för att skapa förståelse för hur utrikespolitiken är formad. Uppsatsen analyserar diskursen om feministisk utrikespolitik genom studier av ett urval av regeringens egenproducerade offentliga material. Detta görs även för att synliggöra de underliggande maktförhållanden som finns i konceptet. Uppsatsen ställer den svenska diskursen mot en feministisk teori kring internationella relationer (IR), med utgångspunkt i J. Ann Tickner och Lara Sjoberg. Det primära syftet är att undersöka hur den svenska diskursen fungerar och se hur denna förhåller sig till det mer utvecklade teoretiska perspektivet på feministiska IR. Uppsatsen påvisar att den svenska förståelsen i vissa aspekter överensstämmer med det teoretiska perspektivet, i andra i desto mindre utsträckning. Den svenska diskursen är påverkad av feministisk IR-teori, vilket resulterar i likheter. Den svenska feministiska utrikespolitiken innehåller fem underdiskurser där de två dominerande är genus och politik. De övriga är jämställdhet, våld och deltagande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)