Akutsjuksköterskors utmaningar i vårdandet under covid-19 pandemin : En systematisk och integrativ litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Huvuduppdraget för akutmottagningar är att ta hand om och stabilisera akut sjuka patienter. Överbeläggning och högt söktryck är inte ovanligt. Akutsjuksköterskor träffar under ett arbetspass åtskilliga patienter under korta, snabba möten och ska tillgodose en avancerad omvårdnad. När vårdandet sker i en smittsam vårdmiljö förändras förutsättningarna. Syftet med studien är att utforska tillgänglig vetenskaplig litteratur gällande vilka utmaningar akutsjuksköterskor möter när vårdandet sker i en smittsam vårdmiljö (covid-19) på akutmottagning. En systematisk och integrativ litteraturöversikt har valts som metod där nio artiklar inkluderats, fyra kvalitativa, fyra kvantitativa samt en med mixad metod. En tematisk analys har använts. I resultatet framkommer två teman ”förändringar i organisationen” samt ”ett utmanande arbete” som belyser akutsjuksköterskors förändrade arbetssätt under covid-19 pandemin. Utmaningarna var att det fanns en konstant rädsla för egen smitta eller att sprida smittan vidare, en ökad arbetsbelastning, förändrade rutiner och bristande möjligheter till adekvat omvårdnad. En ökad vårdtyngd upplevdes av akutsjuksköterskor då patienter var sjukare under pandemin även om söktrycket var lägre. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)