"[...], vem vill skriva om en svag liten pojke som alltid grät..." : En studie av hur högstadieelever skriver fram kategorisering och konstruktion av kön i skolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Sammanfattning: Att kategorisera innebär att sortera företeelser i olika kategorier. Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i årskurs 9 skriver fram kategorisering och konstruktion av kön utifrån materialets fyra olika röster: elevens egen, lärarens, den allmänna åsiktens och förälderns. Syftet omfattar även hur niondeklassarna förhåller sig till kategoriseringen av kön samt om det förekommer likheter och skillnader mellan hur tjejer respektive killar konstruerar könskategoriseringar utifrån materialets olika röster och hur dessa i så fall ser ut. Studiens teoretiska utgångspunkter är dels genusteori, dels Mikhail Bakhtins (1981, 1984, 1986) teoretiska ramverk om dialoger. Materialet utgörs sammanlagt av 48 elevtexter från de nationella provens delprov C i svenska och svenska som andraspråk år 2003. Av dessa är 24 texter skrivna av tjejer och resterande hälft av killar. Metoden som ligger till grund för studiens analys är Membership Categorization Analysis (MCA). Resultatet visar att både tjejer och killar tydligt skriver fram att kategorisering av kön och sortering utifrån könskategorierna tjejer och killar förekommer i skolan. Ibland är niondeklassarna klarsynta och opponerar sig mot både vedertagna mönster och när lärare sorterar och kategoriserar utifrån kön, men samtidigt är de inte alltid medvetna om sina egna stereotyper och väver in dem i sina texter. Vidare visar resultatet att det både förekommer likheter och skillnader mellan hur tjejer respektive killar konstruerar könskategoriseringar utifrån materialets olika röster.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)