FÖRMEDLING OCH KOMMUNICERING AV EN OMORGANISATION - En kvalitativ studie om hur medarbetare i Sverige upplevde en omorganisation i ett globalt företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syfte: Syftet med uppsatsen är att med hjälp av en kvalitativ studie, studera hur en omorganisation i ett globalt företag har förmedlats och kommunicerats till medarbetare i Sverige samt att studera hur chefer och anställda ställde sig till förändringen. Teori: Tidigare forskning om nationella kulturer, kommunikation och reaktioner vid förändringar presenteras. Teorierna är Kurt Lewins (1951) teori kring en planerad förändrings olika stadier, Top down, en teori om troende, skeptiker och kritiker, kommunikationseffektivitet och slutligen en teori om olika kommunikationsstrategier. Metod: En kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer har använts. Sju stycken intervjuer har genomförts med olika personer på organisationen. Två intervjuer genomfördes via fysiskt möte och resterande digitalt. Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades efter tematisk analys. Resultat: Medarbetarna är positiva inför omorganisationen men upplever att det har funnits brister i hur informationen har kommunicerats och förmedlats. En del information har kommit alldeles för sent och en del medarbetare upplever att det har fattats beslut som borde ha grundats mer hos de som arbetar. Det mest förvånande var, att trots att det är en top down förändring så var alla intervjupersoner positiva till förändringen i sig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)