Hur man lyckas med ett miljöledningssystem En studie om implementering av miljöledningssystem ISO 14001 i små- och medelstora företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Teknik och samhälle

Författare: Rozeta Beqa; [2019]

Nyckelord: ISO 14001; Miljöledningssystem; Småföretag; Miljö; EMS;

Sammanfattning: Miljöledningssystem ger struktur åt miljöarbetet samt hjälper företag att använda resurser på ett sådant sätt som hjälper de att uppnå förbättringar för miljön. Den inverkan som företaget har på miljön bedöms utifrån ett helhetsperspektiv. Dessa aspekter, i samband med relevant miljölagstiftning, styr miljöarbetet så att positiva effekter uppnås. Miljömål och miljöpolicy säkerställer så att ledningen är engagerade samt engagerar ett arbete för att reducera miljöpåverkan och uppnå konstanta förbättringar gällande miljöfrågorna. Ett miljöledningssystem ger företag möjlighet att kommunicera att deras miljöarbete utövas på ett reellt sätt. Syftet med implementeringen av miljöledningssystemet ISO 14001 är att företag ska ha det lättare att arbeta med miljöfrågor samt förbättra kommunikationen mellan intressenter och företag. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur små- och medelstora företag upplever implementeringen av miljöledningssystem enligt ISO 14001 samt hur ledningen i dessa företag motiverar och utbildar de anställda kring ISO 14001. Studien utgår från en kvalitativ metod och tre företag har haft rollen som informanter vars svar redovisats i den insamlade empirin. Utifrån informanternas svar har paralleller dragits till tidigare forskning samt teorier. Resultaten har visat att företagen har svårigheter med ISO 14001 och att både ledningen och anställda inte är tillräckligt utbildade kring ISO 14001 och miljöledningssystem. Vid implementering av miljöledningssystem är det viktigt att både ledningen och anställda är välutbildade, motiverade samt engagerade för att dynamiken i företaget ska fungera

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)