Hälsosamtalet mellan skolsköterskan och elever i årskurs fyra utifrån skolsköterskans perspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Abstrakt Bakgrund: Ohälsa bland barn och unga har ökat under de senaste åren och skolan är en betydelsefull plattform med möjlighet att identifiera elevers ohälsa i ett tidigt skede. Hälsosamtalet mellan skolsköterskan och eleven syftar till att främja hälsa och förebygga ohälsa hos eleven. Syfte: Syftet med studien var att belysa hälsosamtalet mellan eleven och skolsköterskan i årskurs fyra ur skolsköterskans perspektiv. Metod: Studien var en kvalitativ intervjustudie med elva deltagande skolsköterskor. Intervjuerna analyserades med Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i två huvudkategorier; Skolsköterskans varierande arbetssätt och Det utmanande men givande samtalet. Skolsköterskorna belyste betydelsen av att vara väl förberedd och ha kännedom om eleverna inför hälsosamtalen. Arbetssätten vid hälsosamtalen varierande mellan bildstöd, elevhälsoenkäter och egna metoder. Arbetet som skolsköterska upplevdes ensamt i sin yrkesprofession och vikten av kollegialt samarbete framkom. Skolsköterskorna belyste att goda samtal handlar om att skapa trygghet och ha ett öppet samtalsklimat med respekt för elevens individuella behov. I hälsosamtal mellan elever och skolsköterskor beskrevs utmaningar och att hälsosamtalet påverkades av elevens ålder och utvecklingsnivå. Det framkom även varierande åsikter kring vårdnadshavares närvaro och delaktighet under hälsosamtalsprocessen. Konklusion: Sammanfattningsvis visar studien att hälsosamtalet i årskurs fyra utfördes på olika sätt och var utmanande men upplevdes meningsfullt. Vidare forskning kring hälsosamtalet i årskursfyra ur elevernas perspektiv samt kring hälsosamtal i grupp kan behövas för vidare utveckling av hälsosamtalet. Nyckelord Elev, elevhälsa, hälsosamtal, skolsköterska, årskurs fyra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)