ECT – Hur påverkas omvårdnaden av sjuksköterskors och patienters attityder till behandlingen?

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Elektrokonvulsiv terapi (ECT) omgärdas av missförstånd och okunskap, trots att behandlingen är vetenskapligt beprövad vid svåra psykiska sjukdomstillstånd. Sjuksköterskor står nära patienter före, under och efter behandlingen samt verkar som deras ombud. De spelar en nyckelroll i om ECT erbjuds och accepteras. Rollen är komplex, patientens farhågor och fördomar behöver respekteras och bemötas. Sjuksköterskors och patienters förhållande till ECT åskådliggör omvårdnadens komplexitet. Syfte: Att belysa hur omvårdnaden vid ECT påverkas av sjuksköterskors och patienters attityder till behandlingen. Metod: Arbetet är en allmän litteraturstudie baserat på kvalitativa och kvantitativa forskningsstudier ur databaserna Cinahl, PubMed och PsychInfo. Resultat: Studierna behandlas utifrån tre teman: Kunskap och attityd, Sjuksköterskors attityder och omvårdnaden samt Patientens attityder och uppfattningar. Brister i standardisering av rutiner och kunskaper för sjuksköterskor inom ECT skapar osäkerhet om ansvarsområden. Högre kunskapsnivå och längre erfarenhet korrelerar med positiv attityd till ECT. Sjuksköterskor intar olika förhållningssätt i omvårdnaden och uttrycker attityder på olika sätt; ambivalenta eller negativa attityder till ECT kan skapa dilemman. Patienters attityder till ECT präglas ofta av oro eller rädsla och vissa har mycket negativa erfarenheter av omvårdnaden. Sjuksköterskor utbildade i omvårdnad vid ECT kan minska negativa känslor genom emotionellt och psykologiskt stöd. De kan också ge bättre information till patient/anhöriga och bemöta missuppfattningar. Konklusion: Sjuksköterskor behöver utbildas om ECT, och i en omvårdnad med hänsyn till patientens upplevelser av behandlingen. Ett existentiellt och humanistiskt perspektiv på såväl patienten som på sjuksköterskan själv är därför nödvändigt. Patienter behöver kontakt med psykiatrin genom hela vårdkedjan under och efter behandlingen. Omvårdnadsforskning vid ECT i en svensk kontext efterfrågas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)