Sjuksköterskans attityder till att vårda patienter med blodsmitta : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Författare: Julia Björkman; Mathilda Eriksson; [2021]

Nyckelord: Sjuksköterska; attityder; HIV; Hepatit;

Sammanfattning: Introduktion/Bakgrund: Blodburna virus utgör en mängd olika smittämnen som kan överföras via blod, kroppsvätskor och vävnader. Sjukvårdspersonal riskerar dagligen att utsättas för yrkesmässig exponering av blodburna virus som humant immunbristvirus och Hepatit B och Hepatit C. Sjuksköterskans attityder till dessa sjukdomar kan påverka omvårdnaden till smittade patienter. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vad som påverkar sjuksköterskans attityder till att vårda patienter med HIV och Hepatit B och C.  Metod: Litteraturstudien genomfördes med hjälp av Polit och Becks nio steg.  Litteratursökningen är gjord i databaserna Cinahl, PubMed och Psycinfo. Resultat: Resultatet baseras på tio vetenskapliga artiklar som redogör för studier genomförda med kvantitativ metod. Faktorer som påverkar sjuksköterskans attityder till att vårda patienter med blodsmitta är erfarenhet, ålder, kunskap, utbildning, stigmatisering, rädsla samt hur säkra sjuksköterskorna känner sig vid vårdandet av blodsmittade patienter. Slutsats: Bristande kunskap kan resultera i att sjuksköterskans rädsla och fördomar hindrar sjuksköterskan från att se patienten utifrån ett helhetsperspektiv. Bristande kunskap kan också leda till att säkerhetsrutiner i samband med omvårdnad av blodsmittade patienter inte följs, vilket medför en ökad smittorisk för sjuksköterskan. Sjuksköterskor exponeras kontinuerligt för blodburna virus så sammanfattningsvis behövs mer kunskap och utbildning inom ämnet för att förhindra de stigmatiserande attityderna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)