Transkulturell omvårdnad i sent palliativt skede – En intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter av olika utmaningar i vårdmöten

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Under det senaste decenniet har invandringen i Sverige ökat kraftigt. Till följd av detta har transkulturell omvårdnad blivit en stor del av sjuksköterskans vardag. När olika kulturer möts i vården av en patient i ett sent palliativt skede uppstår ofta någon form av kulturella krockar, vilket medför utmaningar i mötet. Syftet med den här kvalitativa intervjustudien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av utmaningar som kan uppstå i transkulturella möten inom sen palliativ vård. Genom att intervjua fem sjuksköterskor som arbetade med patienter i ett sent palliativt skede, kunde sjuksköterskornas erfarenheter undersökas. Resultatet delades in i fem kategorier: uppkomsten av utmaningar, betydelsen av kommunikation, sjuksköterskans inställning, resurser för en god transkulturell vård samt hantering av utmaningar. För en god transkulturell omvårdnad av patienter i sent palliativt skede drogs slutsatsen om det stora behovet av sjuksköterskans kunskap. Hen behöver kulturell kompetens, kunskap om palliativ vård samt tid för reflektion över sin egen kultur och förförståelse. Sjuksköterskan behöver också vissa organisatoriska förutsättningar för att kunna ge denna vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)