Ett reflekterande arbetssätt inom demensdagvård : En intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

Sammanfattning:

Bakgrund: Sveriges befolkning lever allt längre och därmed ökar antalet äldre. Då den största riskfaktorn för att utveckla demenssjukdom är hög ålder, beräknas även antalet personer med demens att öka. Professionell omvårdnad anses idag vara den bästa behandlingen. Demensdagvård bedrivs inom kommunal demensvård och syftar till att erbjuda besökare social samvaro, struktur och meningsinnehåll. Reflektion möjliggör för omvårdnadspersonal att utbyta erfarenheter och utvecklas i sin yrkesroll.

Syfte: Att beskriva och analysera ett reflekterande arbetssätt hos omvårdnadspersonal i demensdagvård.

Metod: Kvalitativ intervjustudie, analyserad med stöd i kvalitativ innehållsanalys.

Resultat: Det reflekterande arbetssättet är konstruktivt och sker genom en regelbunden och öppen kommunikation, vilket leder till ett medvetet förhållningssätt till besökaren och sina egna handlingar. Ett reflekterande arbetsrätt bidrar till sammanhållning i arbetsgruppen och professionell utveckling inom omvårdnadsarbetet samt en mer individanpassad och följsam vård för besökarna. Genom det reflekterande arbetssättet bygger omvårdnadspersonalen goda vårdrelationer till besökarna.

Slutsats: Det reflekterande arbetssättet är konstruktivt och sker genom en öppen kommunikation, vilket leder till att omvårdnadspersonalen kan förbättra vården och utvecklas i sin profession och därmed också utveckla innehållet i omvårdnaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)