Användarcentrerad systemutveckling av en webbaserad projektportal

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

Sammanfattning: Projektarbeten har med tiden blivit allt vanligare både i arbetsliv och i utbildningar. Under de senaste åren har ett flertal av de utbildningsprogram som ges vid Linköpings Universitet omarbetats för att från start göra studenter vana vid denna arbetsform. I dessa lärobaserade projekt följer man en projektmodell som kallas LIPS, lätt interaktiv projektstyrning. I projektarbeten krävs en bra samordning av all den information som arbetet genererar. Detta har vi försökt att underlätta genom att utveckla en webbportal för studiebaserade projektarbeten som samlar informationen centralt, åtkomlig för både studenter och lärare. I detta examensarbete beskrivs hur en användarcentrerad systemutvecklingsprocess har bedrivits för att framställa webbportalen. Utvecklingen har bedrivits enligt en egendefinierad modell som bygger på iterativ och inkrementell utveckling. Systemet har testats tillsammans med användare med hjälp av olika utvärderingsmetoder. I rapporten beskrivs hur vi har lärt känna användare och deras krav på det system vi har utvecklat. Vi berättar hur vi har löst tekniska delar av systemet samt hur användbarheten i systemet har maximerats. Resultatet av examensarbetet har blivit ett användarvänligt webbaserat system som kan användas för att underlätta informationshanteringen i lärobaserade projektarbeten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)