Föräldrars upplevelser vid vård av cancersjuka barn - En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Årligen drabbas cirka 300 barn av cancer i Sverige. Insjuknandet leder ofta till en lång och påfrestande behandlingsperiod för den drabbade, innebärande frekvent kontakt med olika vårdinstanser. Således rubbas barnets men även dess föräldrars livsvärld vilket kan leda till psykisk ohälsa och ett ökat lidande i familjen som enhet. Sjuksköterskan har ett stort ansvar att på ett adekvat sätt bemöta barnet men även dess föräldrar i deras utsatta situation. Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser vid vård av cancersjuka barn. Metod: För att besvara syftet utfördes en allmän litteraturöversikt med grund i kvalitativ forskning. Databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO användes för litteratursökning vilket resulterade i 12 kvalitativa artiklar. Analys av inkluderade artiklar följde de steg som litteraturen menar på är nödvändiga för att uppnå en litteraturöversikt. Resultat: Analysen resulterade i fyra huvudteman; ”Föräldrarnas upplevelser av möten med vårdpersonal”, ”Föräldrarnas upplevelser av externt stöd”, ”Den känslomässiga aspekten hos föräldrarna” och ”Föräldrarnas hantering av den nya situationen”. Föräldrar hade ett behov av att skydda sitt barn samt skapa nya rutiner för att kunna hantera sin nya livssituation. Vårdpersonal samt externt stöd från exempelvis familj, vänner eller andra föräldrar kunde både underlätta eller försvåra föräldrarnas hantering av tyngande krav. Hopp och lidande upplevdes parallellt under hela vårdperioden, där lidandet var starkt förknippat med oro om barnet skulle överleva eller inte. Genom att anta en positiv attityd kunde föräldrarna lättare acceptera situationen för vad den var. Slutsats: Genom att inte begränsa datainsamling och dataanalys till en viss typ av känslor kan aktuellt resultat avspegla det behov föräldrar har under vårdtiden av att minska sitt eget lidande och underlätta den nya vardag som diagnosen innebär. Genom en god kommunikation och attityd samt en förtroendefull relation kan sjuksköterskor skapa en bättre vårdande miljö för föräldrar till cancersjuka barn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)