Sökning: "Anni Westerlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anni Westerlund.

  1. 1. Föräldrars upplevelser vid vård av cancersjuka barn - En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Linnéa Carlson; Anni Westerlund; [2019-08-16]
    Nyckelord :barncancer; bemötande; föräldrar; hopp; lidande; upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Årligen drabbas cirka 300 barn av cancer i Sverige. Insjuknandet leder ofta till en lång och påfrestande behandlingsperiod för den drabbade, innebärande frekvent kontakt med olika vårdinstanser. LÄS MER