Nyexaminerade sjuksköterskors upplevelser av ett introduktionsprogram: En deskriptiv kvalitativ studie

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Under de senaste decennierna har sjuksköterskeutbildningen, sjuksköterskans yrkeskompetens och sjukvårdsverksamheten i Sverige genomgått omfattande förändringar. När nyexaminerade sjuksköterskor förväntas bekanta sig med arbetsmiljön och förväntningarna i yrket samtidigt som introduktionsperioden ska ske beskrivs situationen som komplex. Internationellt har introduktionsprogram visat sig främja nya sjuksköterskors arbetstillfredsställelse, kompetens, social tillhörighet samt antalet sjuksköterskor som valt att stanna i yrket. Det finns dock inga studier som undersökt vilka upplevelser nyexaminerade sjuksköterskor har av introduktionsprogram med avseende på övergång från studierna till yrkeslivet eller om det möjliggjort att förankra de kunskaper som uppnått under studierna. Syfte: Studiens syfte var att belysa nyexaminerade sjuksköterskors upplevelser av Region Skånes introduktionsprogram, med avseende på om det har underlättat övergången från utbildning till yrkeslivet, samt om det skapat ökade möjligheter för att förankra kunskaper i den nya professionen.Metod: En deskriptiv kvalitativ studie.Resultat: I resultatet framkom att introduktionsprogrammet hade underlättat övergången från studier till yrkeslivet, bidragit till att förankra kunskap och att kunskapen använts i arbetet som sjuksköterskor. Vidare framkom att upplevelser av programmet handlade om förväntningar, fördjupad kunskap, nätverk, profession och trygghet.Slutsats: Det finns vetenskapligt stöd för användning av introduktionsprogram för att säkerställa övergången mellan studier och yrkesliv. Samtidigt framkom information om vilka insatser som behöver göras för att förbättra introduktionsprogrammet och den första tiden i yrket för de nyexaminerade sjuksköterskorna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)