Performance Management System i en digital bank

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Inledning: Dagens samhälle har genomgått en stor förändring de senaste åren, vi har gåttfrån en fysisk till en digital värld. För att lyckas med digitalisering av en bank och attuppfylla andra konsumentkrav, behöver företaget fungera bra i sin helhet. Cheferna behöverpå något sätt styra medarbetarna i rätt riktning och kan då använda sig av PerformanceManagement Systems.Syfte: Studien syftar till att undersöka hur en digital bank arbetar medekonomistyrningsmetoder och i synnerhet Performance Management Systems för att uppnåföretagets mål. Studien vill bidra med en ökad förståelse av användandet av PMS i ett digitaltföretag.Metod: En kvalitativ studie genomfördes på ICA Banken med semistrukturerade intervjuermed sex chefer. Det insamlade materialet har analyserats främst utifrån Ferreira och Otley(2009) och Simons (1994) ramverk.Resultat och slutsatser: ICA Bankens arbete är hela tiden riktat mot deras mål att ha”kundnöjdhet i världsklass” och deras vision och mission att ”förenkla vardagen” förkunderna. Kundrådgivarna som har den främsta kontakten med kunderna arbetar efter enkundmötespolicy som blir ett begränsande system för dem. Deras prestation blir betygsattaoch målsättningar finns vilket kundrådgivaren måste uppnå. De finns flera viktigaframgångsfaktorer som ICA Banken arbetar med för att uppnå sin vision och mission ochdigitaliseringen har tidigare varit ett stort verktyg för detta. Trots att man ser att ICA Bankenjobbar i samråd med många av ramverkens delar finns fortfarande delar som de ytterligarekan utnyttja för att optimera företagets strategier för att uppnå sina mål.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)