#Socialdemokraterna. Välfärdsstatens väktare eller solidaritetens förkämpe?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Socialdemokraterna valt att rama in de beslut som togs kring de samhällsutmaningar flyktingkrisen 2015 förde med sig. Teori: Det teoretiska ramverket som använts för att sätta forskningsfrågan i sitt sammanhang utgår från teori om välfärdsregimer, den svenska modellen, välfärdschauvinism samt solidaritet. Även teori om framing och media framing presenteras. Metod: Som analysverktyg har vi använt en reviderad version av Bacchi’s What’s the problem represented to be-approach som applicerats på det empiriska materialet. Resultat: Denna studies resultat visar att Socialdemokraternas inramning av fattade beslut under flyktingkrisen baseras på två ideologiska grundpelare; principen om solidaritet samt värnandet av välfärdsstaten. Dessa har båda motiverats av Socialdemokraterna med fokus på ansvarstagande, antingen i relation till flyktingar eller i relation till välfärdsstatens kapacitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)