Hur fungerar delat ledarskap i praktiken? - En kvalitativ analys av chefers uppfattningar av delat ledarskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Forskning kring delat ledarskap är begränsad, men arbetssättet blir allt vanligare. I dagens föränderliga samhälle som medför höga krav på chefer har det resulterat i att fler och fler chefer väljer att dela på ledarskapet. För ett fungerande delat ledarskap är samarbete en avgörande faktor, men hur samarbetet ter sig mellan olika chefspar kan variera. Syftet med denna uppsats är att utifrån ett pedagogiskt perspektiv beskriva hur chefer i två olika organisationer arbetar med delat ledarskap samt vilka för- respektive nackdelar de upplever med arbetssättet. Vidare är syftet att jämföra och analysera huruvida praktiken skiljer sig från teorin samt hur cheferna upplever kommunikationen mellan varandra. Uppsatsen är skriven utifrån ett fenomenografiskt förhållningssätt med fokus på variationer i chefers uppfattningar. Metoden har en kvalitativ utgångspunkt i form av semistrukturerade intervjuer där fem chefer har intervjuats enskilt. Dessa intervjuer har sedan transkriberats och materialet som framkom utgör uppsatsens resultat. Resultatet har i sin tur analyserats i förhållande till teorin som presenterats. Slutsatsen blev att teorin gällande delat ledarskap skiljer sig en del från praktiken. Vi anser att det behövs mer forskning kring fenomenet för en bredare förståelse och för att få in fler perspektiv kring arbetssättet då delat ledarskap kan se ut på många olika sätt. Vidare ger vi ett förslag på att utbilda chefer i kommunikation då en god kommunikation är av yttersta vikt i ett delat ledarskap. Cheferna vi intervjuat upplever fler fördelar än nackdelar med arbetssättet och samtliga anser sig ha ha ett välfungerande ledarskap i praktiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)