Sökning: "Ledarperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet Ledarperspektiv.

 1. 1. Hur fungerar delat ledarskap i praktiken? - En kvalitativ analys av chefers uppfattningar av delat ledarskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Linnéa Nilsson; Julia Herlöfsson; [2021]
  Nyckelord :Delat ledarskap; Kommunikation; Chefer; Kvalitativ; Ledarperspektiv; Kön; För- respektive nackdelar; Fenomenografi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Forskning kring delat ledarskap är begränsad, men arbetssättet blir allt vanligare. I dagens föränderliga samhälle som medför höga krav på chefer har det resulterat i att fler och fler chefer väljer att dela på ledarskapet. LÄS MER

 2. 2. Kompetenssäkrad onboarding : En kvalitativ studie i en säsongsbetonad bransch

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sandra Edlund; Mikael Svedberg; [2020]
  Nyckelord :Onboarding; Introduktion; Säsongsanställning; Kompetenssäkring; Osynliga kontraktet; Arbetsengagemang; Personalomsättning;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att, med ett särskilt fokus på kompetenssäkring, undersöka hur nyanställda medarbetare och säsongsarbetare upplevt sin onboarding samt hur ledningen på UE beskriver onboardingprocessen. Begreppet onboarding åsyftar den process där den nyanställa medarbetaren lär känna organisationen samt dess regler och villkor. LÄS MER

 3. 3. Ledares syn på stöd vid ansvarsfördelningen : Perceived organizational supports påverkan på medarbetares ansvarstagande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Daniel Deffa; Jacob Lissäng; [2020]
  Nyckelord :Perceived organizational support; Empowerment; Responsibility distribution; Responsibility; Perceived organizational support; Empowerment; Responsibility distribution; Responsibility;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att öka förståelsen för hur perceived organizational support (POS) påverkar verksamheters fördelning av ansvar ur ett ledarperspektiv, med avseende på medarbetares vilja att ta ansvar.  Metod: Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsstrategi som präglats av den hermeneutiska forskningstraditionen samt ett konstruktivistiskt synsätt. LÄS MER

 4. 4. Bemanningsföretagets påverkan på styrning av de anställda – en studie om Dagab inköp och logistik AB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Agnes Johannesson; Hedvig Rönnberg; [2019-07-03]
  Nyckelord :Bemanningspersonal; Ekonomistyrning; Handlingsstyrning; Kulturstyrning; Kärna-periferi.;

  Sammanfattning : PROBLEM - Bemanningsföretagen har under de senaste decennierna ökat iDISKUSSION: både antal, storlek och betydelse. I takt med denna utveckling harmöjliga styrsvårigheter uppmärksammats. LÄS MER

 5. 5. Organisationskulturens betydelse vid arbetet med cirkulär ekonomi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Nikolay Garzon Gamboa; Johanna Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Circular economy; Sustainability; Organizational culture; Sustainable leadership; ReSOLVE; Agenda 2030; Circular business models; Cirkulär ekonomi; Hållbarhet; Organisationskultur; Hållbart ledarskap; ReSOLVE; Agenda 2030; Cirkulära affärsmodeller;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att utifrån ett ledarperspektiv få ökad förståelsen för vilka utmaningar organisationskulturen bidrar till vid arbetet med cirkulära affärsmodeller.   Metod: Studien utgår från en hermeneutisk vetenskapstradition med en induktiv ansats. LÄS MER