Sambandet mellan våld mot djur och våld i nära relationer : en studie av explorativ karaktär kring djurhälsopersonalens roll

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Sammanfattning: Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem och ofta förekommer våld mot husdjur parallellt med den sortens våld. Denna överlappning mellan våld mot djur och våld i nära relationer har utretts, vilket har resulterat i att ett samband har synliggjorts och fastställts. Studien ämnar undersöka och beskriva djurhälsoperso-nalens roll i bemötandet av såväl djurs som människors utsatthet i våldsrelationer. För att undersöka och beskriva det påvisade sambandet och djurhälsopersonalens roll sammanställdes litteratur från tidigare forskning i ämnet. Det gjordes även tre djupintervjuer med informanter från olika grenar inom djursjukvård och arbetet med våldsutsatta i Sverige. Resultatet av litteraturstudien visade att sambandet mellan våld mot djur och våld i nära relationer samt igenkännandet av våldsutsatta djur har fått större plats inom forskningen de senaste två årtiondena. Det framkom att endast en begränsad an-del forskning som utforskar detta fenomen var från Sverige. Flertalet studier påta-lar hur personal inom djursjukvården kan medverka vid upptäckten av våldsutsatta djur och därigenom våldsutsatta människor. Från internationell forskning framkom ett resultat där djurhälsopersonal ansågs sakna den kunskap som krävs för att inta en nyckelroll i arbetet med våldsutsatta. Att inte acceptera det faktum att våldet är utbrett bidrar till att den verkliga orsaken till skadorna hos våldsut-satta djur förbises. Stress, rädsla för det egna ryktet och okunskap är faktorer som bidrar till att djurhälsopersonal verkar motvilliga till att rapportera och anmäla misstanken om våld mot djur. Genom intervjustudien framkom ett liknande förhållningssätt till fenomenet i Sve-rige gällande vilka utmaningar som försvårar arbetet med våldsutsatta. Det fram-kom att den största utmaningen anses vara bristen på kunskap i ämnet. Det fram-kom dock att djurhälsopersonal anses ha en central roll i bemötandet av såväl utsatta djur som människor och att det finns aktörer som arbetar för att utbilda och ta fram nödvändigt material som ämnar att underlätta för djurhälsopersonal vid hantering av fall av detta slag. Synen på djurhälsopersonalens ansvar skiljer sig i vad det grundar sig i. Ansvaret för djuren anses vara en skyldighet som tillhör yrket, medan ansvaret för den utsatta människan bör komma från medmänsklighet. Att universitetsutbildningar inom djuromvårdnad och veterinärmedicin behöver lägga större vikt vid utbildning av studenter inom ämnet våldsutsatta djur, sam-bandet mellan våld mot djur och våld i nära relationer, våldets mekanismer och att identifiera våldsrelaterade skador, är resultatet utifrån den här studien. Utifrån analysen framkom även att det finns ett visst behov av ett ökat engagemang gäl-lande arbetet med våldsutsatta hos kliniskt verksam djurhälsopersonal, så att de i högre utsträckning ska kunna fullfölja deras yrkesmässiga ansvar för god djurvälfärd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)