Kognitiv utveckling av en kontrollpanel : - Styrning av ett multifunktionellt arbetsbord för den grafiska industrin

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: I denna rapport presenteras projektfaserna som gjordes under projektet Ergonomisk utveckling av en kontrollpanel -Styrning av ett multifunktionellt arbetsbord till för den grafiska industrin. Projektet startades i samråd med kursen Examensarbete, MSGC12, och gavs vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet. Syftet med projektet är att undersöka hur och om de ergonomiska förutsättningarna kommer att påverkas när man tar en befintlig produkt och går från manuell till automatisk styrning och minimera riskerna vid arbete med denna. Produkten ifråga är Flatbed applicator och uppdraget ges av företaget Rollsroller AB. För att undersöka detta genomfördes under projektet flertalet analyser, en förstudie och en idégenereringsfas följt av konceptframtagning. Resultaten för de olika analyserna belyste tre olika problemområden för produkten som har förbättringspotential i och med den nya automatiserade produkten. Automatiseringen kommer även att kunna öppna upp för andra utvecklingar som har framkommit under de olika analyserna och datainsamlingarna som gjordes under projektet. Slutresultatet för idégenereringen och konceptframtagningen är en fjärrstyrd kontrollpanel som tillåter en fortsatt enkel användning. Slutsatserna berör att användningen av produkten inte kommer att ändras avsevärt utan endast ändra utförandet för ett av arbetsmomenten, nämligen den manuella förflyttningen av bommen. De andra arbetsmomenten utförs på samma sätt men på en annan plats, från kontrollpanelen. De riskfaktorer som belyses är mindre riskfaktorer, varav en av dem kommer att gynnas av denna utveckling och därmed minska. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)