Sökning: "Ej Känd"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Ej Känd.

 1. 1. Implementering av PV-system på Trafikverkets teknikhus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jimmy Eriksson; Niklas Klasson; [2021]
  Nyckelord :Teknikhus järnväg; Solcell; Avbrottsfri kraft; Signalsystem; Rectiverter; PV-system;

  Sammanfattning : Solcellstekniken har funnits sedan lång tid tillbaka och har med en kontinuerlig utveckling vuxit fram till att bli ett rimligt alternativ för kraftförsörjning. Fördelen med solpaneler är dess installationsmöjligheter vilket tillåter installation på outnyttjade ytor så som fasader och tak. LÄS MER

 2. 2. Biokol som filter för rening av näringsrika restvattenströmmar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jacqueline Hellmann; [2021]
  Nyckelord :biokol; filter; rening; näringsadsorption; näringsrecirkulering; filtrering; kväve; Tot-N; fosfor; Tot-P; restvatten; biochar; purification; nutrient adsorption; nutrient recycling; filtration; nitrogen; phosphorus; wastewater;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att kartlägga de mekanismer som gör sig gällande under filtrering av förorenat vatten med biokol för att svara på frågan ”Vilka egenskaper hos biokol har störst betydelse för dess potential att effektivt rena näringsrika restvatten?”. Biokol är en produkt med många olika möjliga egenskaper beroende på använd biomassa och framställningsteknik, samt ett hållbart material och en klassificerad kolsänka. LÄS MER

 3. 3. Interaktion mellan Rhizoctonia solani och rotsårsnematoder i ärt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Josefin Wikström; [2021]
  Nyckelord :Rhizoctonia solani; rotsårsnematoder; Pratylenchus spp.; patogenitet; ärt;

  Sammanfattning : Ärt är en av de viktigaste baljväxtgrödorna i Sverige. Ärtplantorna kan drabbas av flera olika patogener, däribland svampen Rhizoctonia solani och rotsårsnematoder Pratylenchus spp. Rhizoctonia solani är en växtpatogen svamp som är indelad i flera så kallade anastomosgrupper, AG. LÄS MER

 4. 4. Perception och navigering av automatiserade körsystem med hjälp av kamera, LiDAR och maskininlärning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Oskar Andersson; Daniel Karlberg; Daniel Kem; Mateo Raspudic; Felix Rosén; Alexander Sandberg; [2020-10-29]
  Nyckelord :Automatiserade körsystem; Autonoma fordon; Trafikperception; Självkörande; LiDAR; Maskininlärning; Artificiell intelligens; Bildbehandling; Datorseende;

  Sammanfattning : Automatiserade körsystem är och fortsätter att vara ett forskningsområde där utvecklingoch framsteg sker. Anledningar till att detta är ett intressant och viktigt forskningsområde är bland annat att säkerhets- och miljöaspekten förväntas ha en positiv inverkan på samhället om automatiserade körsystem kan realiseras. LÄS MER

 5. 5. Att vårda patienter med smittsamma sjukdomar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elsa Lindahl; Frida Sand; [2020-06-26]
  Nyckelord :Attitudes; Nurses; Stigma; HIV; MRSA; Hepatitis; HBV HCV;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smittsamma sjukdomar benämns i Smittskyddslagen som alla sjukdomar som kanöverföras mellan eller till människor men som inte utgör något större hot mot människors hälsa,exempelvis HIV, MRSA och HBV/HCV. Bemötandet av patienter som bär på MRSA, HIV ochhepatit B och C är inte optimalt och stigmatisering och särbehandling upplevs ofta av patienterna. LÄS MER