Dynamisk styrketräning av bål och rygg och dess effekt på smärta för patienter med långvarig ospecifik ländryggssmärta, en systemtisk litterturöversikt.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Fysioterapi

Sammanfattning: Sammanfattning: Bakgrund: Långvarig ospecifik ländryggssmärta medför stora problem och lidande på ett individuellt plan, men påverkar även samhället då det medför stora kostnader för sjukvården. Dynamisk styrketräning av rygg och bål är ett vanligt behandlingsalternativ. Under de senaste fem åren har det ej genomförts någon litteraturstudie som sammanställer denna träningens effekt på upplevd smärtintensitet. Därmed finns det ett kliniskt värde för fysioterapeuter att litteratur sammanställs.  Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa, värdera och jämföra forskningsresultat av dynamisk styrketräning för bål och rygg som behandling för personer med långvarig ospecifik ländryggssmärta och dess effekt på upplevd smärta. Metod: En litteraturstudie genomfördes i databaserna PubMed och PEDro. Samtliga sökträffars titel och abstrakt granskades, studier med potential att möta inklusionskriterier granskades därefter i fulltext varefter relevanta studier slutgiltigen inkluderades. Studier kvalitetsgranskades enligt PEDro-scale och resultatets tillförlitlighet sammanvägdes med GRADEstud. Resultat: 12 RCT-studier identifierades och granskades. Kvalitetsgranskning visade att 9 studier höll hög kvalitet. Studier med hög kvalitet evidensgraderades enligt GRADEstud, där två subgrupperingar identifierades. Dynamisk träning håller en låg (++) tillförlitlighet avseende effekt på upplevd smärta. Resultaten varierade avseende effekt på smärta, utfall och studierna hade olika upplägg vilket har bidragit till att tillförlitligheten bedöms som låg.  Konklusion: Dynamisk styrketräning av rygg och bål tycks inte vara mer effektiv än annan träning för att minska upplevd smärta för personer med långvarig ospecifik ländryggssmärta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)