Från linjetrafik till cirkeltrafik, från transmission till samskapande : En kvalitativ studie om roll- och meningsskapande i ULs internkommunikation

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att beskriva och analysera kollektivtrafikförvaltningen ULs internkommunikation och vad den har för inverkan på de anställdas meningsskapande och vilka roller som de formar. Frågeställningarna vi ämnat besvara är: 1. Hur de anställda skapar mening av den information och i den kommunikation som förs internt på UL. 2. Hur de anställdas roller som en konsekvens av internkommunikationen formas eller förstås. Undersökningen utgår från ett ramverk kring teorin om meningsskapande för att förstå hur de anställda kan skapa mening i den interna kommunikationen samt Ralph Lintons rollteori om individers uppsättningar av roller och totalroll, förväntningar på dessa och hur rollerna formas inom en organisation. Som metod har kvalitativa forskningsintervjuer gjorts med åtta anställda på UL. Materialet transkriberades, kodades och analyserades utifrån presenterade teorier. Resultatet visade på att internkommunikationen i stor utsträckning sker utifrån transmissionssynen och det saknas utrymme för horisontell och informell kommunikation, vilket fråntar medarbetarna möjligheten att aktivt delta i internkommunikationen. Detta försvårar den meningsskapande processen och skapar en obalans i medarbetarnas positioner och roller.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)