Föräldrars upplevelse av egenvård och egenvårdsråd vid förstoppning hos barn: En intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Olsson, S. Föräldrars upplevelse av egenvård och egenvårdsråd vid förstoppning hos barn: En intervjustudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Avancerad nivå – Magister. Malmö Universitet: Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2018. Bakgrund: Trots att förstoppningsproblematik hos barn förekommer hos upp till 30 procent av befolkningen är många barn underbehandlade. Vården består i huvudsak av egenvård som ges av föräldrar till barn i hemmet. Vikten av att rätt egenvård initieras i rätt tid påverkar prognosen för om förstoppningsproblematiken utvecklas till att bli mer svårbehandlad eller inte. Föräldrars upplevelse av egenvård och egenvårdsråd torde kunna ge en fingervisning kring om den evidens som finns kommer ut till de barn som är drabbade och vilken roll specialistsjuksköterskan kan spela för att hjälpa föräldrar till barn med förstoppning.Syfte: Att belysa föräldrars upplevelse av egenvård och egenvårdsråd vid förstoppning hos barn.Metod: Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med nio föräldrar till barn med förstoppningsproblematik. Intervjuernas innehåll analyserades enligt innehållsanalys med induktiv ansats.Resultat: Tre teman framkom i resultatet: innebörden av egenvård och egenvårdsråd, påverkan på det sociala livet och en känsla av utsatthet. Dessa teman reflekterade hur föräldrar till barn med förstoppningsproblematik kunde uppleva svårigheter att definiera hur, när och varför egenvård kunde behöva ges eller förändras till det egna barnet.Slutsats: Resultatet indikerar att relevant kunskap om egenvård vid förstoppning inte når ut till de familjer som behöver den i behandlingen av det förstoppade barnet. Den specialistutbildade sjuksköterskan torde kunna spela en avgörande roll för föräldrar till barn med förstoppningsproblematik i deras upplevelse och behandling av problematiken.Nyckelord: Egenvård, Funktionell förstoppning, Innehållsanalys, Omvårdnad, Pediatrisk vård

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)