Individers användning av socialt kapital i den kollektiva utvecklingen av lokalsamhällen

Detta är en Master-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Syftet med den här studien är att undersöka betydelsen av kompetenserna hos ledande representanter inom civilsamhället i Sverige och deras möjligheter att omsätta sina kompetenser till utveckling för sina lokalsamhällen. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats där intervjuer med representanter från föreningar som arbetar med att utveckla sina lokalsamhällen på landsbygden har utgjort grunden för insamlandet av empiri. Med hjälp av det teoretiska konceptet socialt kapital har en modell utformats för att analysera den empiri som samlats in genom intervjuerna. Modellen visar den process som sker när en individ använder sig av socialt kapital för bidra till utvecklingen av sitt lokalsamhälle. Analysen är indelad i tre avsnitt där det första avsnittet beskriver individens förutsättningar. Här betonas vikten av tidigare erfarenheter, ledarskapsrollen och de förutsättningar som är viktiga för en individ för att kunna använda sig av socialt kapital för sitt lokalsamhälles utveckling. I den andra delen understryks vikten av nätverk, i studien beskrivna som inre och yttre nätverk, och hur de kan komma till användning. Den tredje delen avhandlar vad användandet av socialt kapital faktiskt kan ge för effekter för ett lokalsamhälle och hur synen på en framtida utveckling kan se ut. De slutsatser som studien visar på är bland annat hur individuella egenskaper och kompetenser är av betydelse för ett lokalsamhälles utveckling, men också hur konceptet socialt kapital kan användas för att beskriva sambandet mellan individ och kollektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)