Sökning: "lokal utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 438 uppsatser innehållade orden lokal utveckling.

 1. 1. Individers användning av socialt kapital i den kollektiva utvecklingen av lokalsamhällen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Frans Elf; [2022]
  Nyckelord :lokalsamhälle; lokal utveckling; socialt kapital; landsbygdsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka betydelsen av kompetenserna hos ledande representanter inom civilsamhället i Sverige och deras möjligheter att omsätta sina kompetenser till utveckling för sina lokalsamhällen. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats där intervjuer med representanter från föreningar som arbetar med att utveckla sina lokalsamhällen på landsbygden har utgjort grunden för insamlandet av empiri. LÄS MER

 2. 2. Kiruna - en stad, två processer och den lokala kunskapen däremellan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Sofia Carlsson; Anna Viklund; [2022]
  Nyckelord :Kiruna’s citytransformation; Production of knowledge; Strategy-making in urban planning; Arctic urbanism; Kirunas stadsomvandling; Kunskapsproduktion; Strategiskapande planeringsprocesser; Arktiskt urbanism;

  Sammanfattning : Kiruna är staden som genomgår en omdanande process, där delar av staden nedmonteras medan en ny stadskärna etableras. Kiruna kommun har haft som ambition att omlokaliseringen och stadsomvandlingen ska understödjas av omfattande medborgardialoger. LÄS MER

 3. 3. Förstå, kunna och vilja : En kvalitativ studie om implementeringen av miljöpolicyn i Borås Stad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elias Grelsson; Linus Lindelöf; [2022]
  Nyckelord :förvaltningschef; implementering; miljöpolicy; agenda 2030; hållbar utveckling; kommun;

  Sammanfattning : Svenska kommuner har genom sina kritiska samhällsfunktioner, närhet till medborgare samt näringsliv en avgörande roll i genomförandet av Agenda 2030. I kommunen Borås Stad finns en politiskt fastställd miljöpolicy som beskriver hur kommunen ska arbeta med miljön och nämner fem hörnpelare som ska genomsyra allt dagligt arbete och beslutsfattande i hela kommunens organisation. LÄS MER

 4. 4. Mobility Services and Accessibility to Public and Local Services in Swedish Rural Areas

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Eli Rätväg; [2022]
  Nyckelord :MaaS; mobility-as-a-service; Sweden; rural areas; rural transportation; public service; private car use; accessibility; mobility; local accessibility index; public transportation authorities; PTA;

  Sammanfattning : This report aims to study the difficulties when approaching accessibility and mobility challenges in rural areas and explore how rural areas might have been approached with urban methods. Mobility-as-a-Service (MaaS) is a renowned concept when addressing accessibility and mobility development in both rural and urban areas. LÄS MER

 5. 5. Space to Place : Effektivisera markutnyttjande både fysiskt och digitalt inom svensk stadsplanering

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Joanna Szymanska; [2022]
  Nyckelord :Sustainable Development; Urban planing; Multi-use; Multifunctional Space; Planning Support Systems PSS ; Tangible User Interface TUI ; Data visualization; Civic technology; Shared-Use; Cityscope; Hållbar utveckling; stadsplanering; multifunktionalitet; delning av lokaler; data visualisering; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Städer runt om i världen expanderar i allt snabbare takt för att möjliggöra morgondagens behov och efterfrågan, vilket sker inom ramen för hållbar utveckling i flera sammanhängande dimensioner. Samtidigt som digitaliseringen och nya postindustriella värdeskapande fortgår, vilket resulterar i en förskjutning av de fysiska resurserna. LÄS MER