Sökning: "Frans Elf"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Frans Elf.

 1. 1. Individers användning av socialt kapital i den kollektiva utvecklingen av lokalsamhällen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Frans Elf; [2022]
  Nyckelord :lokalsamhälle; lokal utveckling; socialt kapital; landsbygdsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka betydelsen av kompetenserna hos ledande representanter inom civilsamhället i Sverige och deras möjligheter att omsätta sina kompetenser till utveckling för sina lokalsamhällen. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats där intervjuer med representanter från föreningar som arbetar med att utveckla sina lokalsamhällen på landsbygden har utgjort grunden för insamlandet av empiri. LÄS MER

 2. 2. Demokratiska vindar i verket? : en studie över sambandet mellan en vindkraftsprojekteringsprocess och synen på vindkraft

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Frans Elf; [2020]
  Nyckelord :vindkraft; tillit; kommunikation; institutionellt kapital; socialt kapital; demokratisk process;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är undersöka relationen mellan hur inkluderande en vindkraftsprojektering upplevs och synen på vindkraft bland invånarna på ett lokalt plan. Analysen bygger på en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer i Skärstadalen som ligger strax nordöst om Jönköping. LÄS MER