Integrering av mat och måltider i förskolan - En kvalitativ studie om kommunikationen om måltider mellan olika professioner

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Mat och måltider är en väsentlig del i förskolans verksamhet. En av de mest betydande diskussionerna är hur förskolan ska integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten. I detta ämne förefaller det finnas en målkonflikt mellan Livsmedelsverkets rekommendationer, Skolverkets läroplan och Skollagen vilket försvårar för förskoleverksamheterna att lyckas i måltidsarbetet. Syftet med studien är att kartlägga hur kommunikationsnätverket kring mat och måltider sker, hanteras och upplevs inom och mellan olika professioner samt beskriva vad som kommuniceras och hur arbetet med mat och måltider kan integreras bättre i förskoleverksamhetenI denna kvalitativa studie har semistrukturerade intervjuer genomförts med pedagoger, förskolechefer, måltidspersonal och enhetschefer. Därtill har en strukturerad icke-deltagande observation genomförts på en förskoleavdelning. Databearbetning har skett genom transkribering, kvalitativ innehållsanalys och strukturell analys.Resultatet visar att förskoleavdelningen ägnar 6 arbetstimmar och 32 arbetsminuter till matrelaterade arbetsmoment på en dag. Arbetsmomenten består främst av mathantering (56 %). Kommunikationsnätverket uppvisar starka förbindelser mellan måltidspersonal och pedagoger i det dagliga arbetet. Samarbetet mellan professionsgrupperna är viktigt men skulle underlättas av mötesplatser för strategisk planering. Resultatet indikerar också att samarbete måste fungera på alla organisationsnivåer för att måltidsarbetet ska kunna hanteras optimalt. Det framkommer att kvalitetssäkringsarbetet uppvisar brister avseende dokumentation, pedagogisk lunchmåltid och mathantering. Detta kan påverka möjligheterna till samarbete, kommunikation och samstämmighet. En viktig slutsats i denna studie är att det inte verkar finnas någon tydlig plan eller gemensamt arbetssätt för hur det pedagogiska lärandet kring mat och måltider är tänkt att genomdrivas i förskolan. Däremot uttrycks önskemål om samarbete i huvudsak från måltidspersonal och enhetschefer i måltidsverksamheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)