Vägen till en omnikanal : En fallstudie på Cervera om påverkan av “Ship-From-Store”-distribution

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Sammanfattning: Detaljhandeln har präglats av förändringar under det senaste decenniet, inte minst har e-handeln ökat markant. Omsättningen hos e-handeln i den svenska sällanköpshandeln tredubblades mellan 2012 och 2019. Samtidigt har butikshandeln minskat på många håll, vilket även förstärkts av coronapandemin. Från kunderna finns bland annat ökade förväntningar på integration mellan online- och offlinekanalerna hos detaljhandlarna, det vill säga att utveckla en så kallad omnikanal. Detta har lett till att butikers roll har förändrats och butikerna har i större utsträckning använts i e-handelsdistributionen med strategier som Click-and-Collect och Ship-From-Store(SFS). Cervera är en svensk detaljhandlare inom matlagning, dukning och inredning och är ett företag som börjat använda sina butiker i e-handelsdistributionen. Det senaste steget har varit att möjliggöra artiklar att skickas till kund från butik, så kallad Ship-From-Store, om artiklarna i fråga är slut på centrallagret. Utformningen av vilka artiklar och från vilka butiker detta ska vara möjligt för, samt vilka effekter det får, är dock något Cervera vill utvärdera, och således var studiens syfte: Att ta fram ett beslutsunderlag för vilka artiklar och butiker som kan inkluderas i Cerveras SFS-flöde med avseende på kostnader, intäkter och leveransservice. I studien togs beslutsunderlag fram dels genom intervjuer med region- och butikschefer på Cervera och dels genom att utveckla en beräkningsmodell med avseende på hur Ship-From-Store kan komma att påverka kostnader, intäkter och lagertillgänglighet. I intervjuerna framkommer det att få praktiska anledningar finns för att exkludera butiker men att butikschefens och personalens inställning kan påverka resultatet. Uppstartskostnaderna för att inkludera ytterligare butiker är låga, men vid ett ökat antal e-handelsordrar till följd av Ship-From-Store kan ytterligare personal behöva anställas och således medföra ökade kostnader. En beräkningsmodell togs fram som behandlade kostnader och täckningsbidrag för en orderrad och hur dessa skiljer sig mellan Ship-From-Store-distribution och en e-handelsorder som skickas direkt från centrallagret. Kostnaderna och täckningsbidraget togs fram för alla Cerveras artikelnummer men även snittkostnader och snittäckningsbidrag över samtliga artikelnummer. Modellen behandlade även hur lagertillgängligheten kan förändras vid införandet av Ship-From-Store och i förlängningen även hur försäljningen och därmed intäkterna påverkas av denna ökade lagertillgänglighet. Beräkningsmodellen implementerades med indata från Cervera och från resultatet identifierades att de förbättringar som kan ses i lagertillgänglighet och ökad försäljning är som störst vid implementering av de första butikerna som inkluderas i Ship-From-Store. Att inkludera ytterligare butiker ökar lagertillgängligheten men effekten avtar desto fler butiker som inkluderas. En fördel med att inkludera fler butiker är att de ordrarna som Ship-From-Store resulterar i, kan fördelas ut på fler butiker desto fler som inkluderas och minskar därmed arbetsbelastningen per butik. Det medför mindre risk för butiker att behöva anställa mer personal för hantering av e-handelsordrar. De kostnader som huvudsakligen skiljer sig mellan Ship-From-Store och leverans från centrallagret är kostnader för hantering. I dagsläget tillkommer ingen explicit kostnad för hantering i butik men om Ship-From-Store-ordrar belastas med en kostnad motsvarande personalkostnaden för tiden det tar för hantering blir Ship-From-Store dyrare än alternativet när det skickas från CL. Antalet av en artikel en orderrad innehåller är också avgörande för täckningsbidraget för en orderrad. Vissa artiklar ger negativt täckningsbidrag om de köps enskilt, men genererar vinst om en orderrad innehåller flera av samma artikel. Ship-From-Store möjliggör även en markant förbättrad lagertillgänglighet på e-handeln och Cervera har möjlighet att på så sätt öka försäljningen enligt resultatet från den beräkningsmodell som har tagits fram.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)