Sökning: "Ship-From-Store"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Ship-From-Store.

  1. 1. Vägen till en omnikanal : En fallstudie på Cervera om påverkan av “Ship-From-Store”-distribution

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

    Författare :Elsa Janfalk; Viktor Tutturen; [2021]
    Nyckelord :Logistics; Omnichannel; Omni-Channel; Omni Channel; Ship-From-Store; E-commerce; Distribution; Logistik; Omnikanal; Ship-From-Store; E-handel; Distribution;

    Sammanfattning : Detaljhandeln har präglats av förändringar under det senaste decenniet, inte minst har e-handeln ökat markant. Omsättningen hos e-handeln i den svenska sällanköpshandeln tredubblades mellan 2012 och 2019. Samtidigt har butikshandeln minskat på många håll, vilket även förstärkts av coronapandemin. LÄS MER