Influencers påverkan på marknadsföring : En kvalitativ studie om influencer marketing

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Att företag använder sig av influencers i marknadsföringssyfte blir allt mer vanligt att se. Då dagens marknadsföring har blivit ett allt mer komplext arbete med både globalisering och digitalisering, måste företag nu komma på nya och intressanta sätt att marknadsföra sig på för att nå ut till sina kunder och även för att hitta nya potentiella kunder. Detta har gjort att influencers har blivit en stor del av dagens marknadsföring då de är kända för att ha en positiv påverkan på människors beslutsfattande, samt kan nå ut med information till en stor publik på kort tid. Syftet med denna studie är att ta reda på varför företag använder sig av just influencers i sin marknadsföring och vilka möjligheter, samt problem denna typ av marknadsföringsstrategi kan medföra. Vi tittar även djupare in på vad ordet influencer betyder, samt vem som kan klassas och betraktas som en influencer. Denna studie grundar sig i en kvalitativ forskningsmetod i form av nio intervjuer med personer som arbetar eller har arbetat med marknadsföring och influencers, men även fakta från relevanta vetenskapliga artiklar om ämnet. Med denna studie kom vi fram till att företag använder sig av influencers för att nå ut till sin målgrupp på ett enkelt och effektivt sätt, samt för att hitta nya kunder. Vi fann många möjligheter med influencer marketing men även några problem, men från vad våra respondenter har sagt, samt vad vi har läst från tidigare forskning, så väger möjligheterna över problemen när det kommer till influencer marketing

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)