Trycksårsprevention inom akutsjukvård & faktorer som påverkar genomförandet av preventiva åtgärder : en litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: På Sveriges akutmottagningar ökar vistelsetiden för varje år och väntan på vårdplats kan bli lång. Längre vistelsetider ökar risken för vårdskador såsom trycksår. Vårdskador innebär lidande för patienten, förlänger vårdtiden och leder till ökade kostnader för hälsooch sjukvården. Akutsjuksköterskans preventiva omvårdnadsarbete minskar onödigt lidande och för tidig död. Trots att trycksår till stor del går att förebygga har det varit svårt att minska dess förekomst. Syftet var att beskriva det trycksårspreventiva arbetet inom akutsjukvård samt belysa vilka faktorer som kan påverka utförandet av detta arbete. Som metod valdes litteraturöversikt. Artikelsökningar genomfördes i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO med sökord som bedömdes kunna svara på syftet. Sökningarna resulterade i att 20 vetenskapliga artiklar publicerade 2008-2017 inkluderades.  Bearbetningen av artiklarna resulterade i tre huvudkategorier: Riskbedömning och dokumentation, Det trycksårspreventiva arbetet och Faktorer som påverkar trycksårsprevention. Resultatet visade på en varierad förekomst av trycksårsprevention inom akutsjukvård, där flera faktorer påverkar dess utförande. Trycksårspreventiva åtgärder reducerar andelen trycksår vilket talar för hur viktigt det är. Slutsatsen var att för ett lyckat implementeringsarbete om trycksårsprevention behöver personal erhålla kunskap och utbildning, ha nära tillgång till trycksårspreventiv utrustning och erhålla feedback på sitt arbete samt stöd från sjukvårdens ledning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)