Sökning: "bedömning i skolan grundskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden bedömning i skolan grundskolan.

 1. 1. Högstadieelevers och svensklärares syn på kamratbedömning : En kvalitativ studie om formativ bedömning i svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amina Dedovic; [2021]
  Nyckelord :Kamratbedömning; kamratrespons; återkoppling; formativ bedömning; kunskapsutveckling; högstadielever; svensklärare; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Eleverna brukar i undervisningssammanhang utföra en formativ kamratbedömning av varandras skolarbeten och stödmaterialet Kunskapsbedömning i skolan: praxis, begrepp, problem och möjligheter från Skolverket (s. 9) påvisar att formativ bedömning är bra för lärande. LÄS MER

 2. 2. Pojkars och flickors skolprestationer inom berättande texter : En granskning av bedömningarna från nationella provet delprov F

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linn Älvebratt; Nadja Johansson; [2020]
  Nyckelord :genrepedagogik; genusperspektiv; grundskolan; nationella prov; skolprestationer;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om lärares bedömning av texter skrivna av pojkar och flickor, inom den berättande genren på det nationella provet år 2015/2016 i svenska delprov F skiljer sig kvalitetsmässigt och hur genus påverkar lärarens bedömning. Vidare syftar studien till att undersöka hur genren berättande text används av pojkar och flickor. LÄS MER

 3. 3. Lärares upplevelse av bedömning och betyg i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Rixman; Yvette Tholander; [2020]
  Nyckelord :Assessment; grades; dilemma perspective; primary school; upper secondary ´school; intellectual disability; compensatory perspective; critical perspective; Bedömning; betyg; dilemmaperspektiv; grundsärskola; gymnasiesärskola; intellektuell funktionsnedsättning; kompensatoriska perspektivet; kritiska perspektivet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva en grupp lärare i grundsärskolan och gymnasiesärskolan och deras upplevelser kring betyg och betygssättning, likvärdig bedömning samt om läroplanen upplevs anpassad för denna elevgrupp. I insamling av empirin har ett kvalitativt arbetssätt använts i form av semistrukturerade intervjuer med sju respondenter. LÄS MER

 4. 4. Högstadieelevers och svensklärares syn på kamratbedömning : En kvalitativ studie om formativ bedömning i svenskundervisning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amina Dedovic; [2020]
  Nyckelord :Kamratbedömning; kamratrespons; återkoppling; formativ bedömning; kunskapsutveckling; högstadielever; svensklärare; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Eleverna brukar i undervisningssammanhang utföra en formativ kamratbedömning av varandras skolarbeten och stödmaterialet Kunskapsbedömning i skolan: praxis, begrepp, problem och möjligheter från Skolverket (2011, s. 9) påvisar att formativ bedömning är bra för lärande. LÄS MER

 5. 5. Bedömningsmallar för att öka lärandet eller för att hindra lärandet? : En kvalitativ studie om hur kamratbedömning tillämpas i arbetet med elevtexter i grundskolan 4–6 Jesper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jesper Severin; [2019]
  Nyckelord :kamratbedömning; bedömning; återkoppling; återkopplingsnivå; nivå; respons; bedömningsmallar; kvalitet;

  Sammanfattning : Studien handlar om hur kamratbedömning tillämpas i skolan av både lärare och elever. Från lärarnas sida undersöks vilka instruktioner som ges, vilka metoder och strategier lärarna använder sig av och vilka åsikter de har om kamratbedömning. LÄS MER