Kommunikationen i den palliativa vården : en litteraturstudie av patienters och vårdpersonals upplevelser av det vårdande mötet

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

Sammanfattning:

Bakgrund: Litteratur visar att olika aspekter i kommunikationen har betydelse för hur mötet upplevs. För att ett givande möte ska uppstå måste vårdpersonalen veta hur patienten vill bli behandlad. Patienter i den palliativa vården har speciella behov av att få prata om sin sjukdom och sitt förflutna. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa patienters och vårdpersonals upplevelser av kommunikation i det vårdande mötet i den palliativa vården. Metod: Litteraturstudien byggde på sju vetenskapliga artiklar och en avhandling som analyserats med innehållsanalys. Resultat: Gemensamma upplevelser av mötet hos vårdpersonal och patient som gav trygghet och välbefinnande var att behandla patienten som en människa, ge tid till patienten och bekräfta patienten genom beröring och delaktighet i vården. Diskussion: Vårdpersonalens sätt att kommunicera var beroende av hur upplevelsen blev för patienten. Vårdpersonalen upplevde att deras förhållningssätt hade betydelse för patientens gensvar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)