Nation Branding : Profilering av varumärket Sverige med ett webbperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

Sammanfattning: Nation branding innebär att profilera och varumärka ett land. Här ingår att kommunicera immateriella värden såsom det upplevelsebaserade, och att visa på det unika med landet. Globaliseringen har skapat förändringar som gör att Sverige inte längre klarar sig på att vara välkända enbart i Europa. Ökad handel med områden där Sverige är relativt okänt betyder att Sverige måste kommunicera sitt varumärke på ett nytt sätt. Syftet med studien är att undersöka hur kommunikationen för profileringen av Sveriges nation branding ser ut, med fokus på webben som kanal. Utifrån teorier om globalisering, pr, varumärkning och användbarhet på webben, har vi utfört studien i två delar. Inledningsvis genom kvalitativa intervjuer med utvalda representanter för Sveriges nation branding, därefter genom en kvalitativ innehållsanalys på deras webbsidor. Enligt resultatet drar vi slutsatserna att grunden för en enhetlig profilering av Sverigebilden i utlandet sker utifrån en gemensamt framtagen varumärkesplattform och Sverigeportalen Sweden.se. Målgruppen definieras enligt empirin som en progressiv grupp i utlandet, och webben är en viktig kanal för Sveriges nation branding. Regelbundna studier genomförs också av de ansvariga organisationerna för att utvärdera hur väl den önskade bilden av Sverige når ut till målgruppen. Nation branding för varumärket Sverige tycks mer handla om Sverige som en mental plats än en fysisk plats. Detta skulle kunna vara ett sätt för landet att differentiera sig. Avslutningsvis väljer vi att inkludera ett kort kapitel om fortsatt forskning, där vi ger förslag på vidare studier kring några av de ämnen och företeelser som framkommit i studien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)