Det ”riskabla” näringsämnet

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Studies syfte är att undersöka samt problematisera hur företaget Nick’s medierar hälsa genom deras förpackningsdesign. Detta analyseras utifrån tre förpackningar och tre instagrambilder av företagets produkter. Analysen av materialet utförs i två steg. Inledningsvis via en semiotisk analys med målet att identifiera relevanta visuella attribut i förhållande till studiens syfte och frågeställning. Som sedan analyseras mer djupgående via en diskursanalys med utgång i teorier kring hälsa och förpackningsdesign. Resultatet visar på att Nick´s genom sin förpackningsdesign framställer hälsa genom en övergripande association till ett naturligt ursprung samtidigt som de patologiserar ohälsa och åberopar ett individuellt hälsoansvar. Avslutningsvis framställs hälsa även som en social tillhörighet som kan uppnås via konsumtion av företagets produkter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)