Aktieanalytiker och Earnings Management –En kvalitativ studie om earnings management påverkan på kapitalmarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Earnings management innefattar att ledningen i företag utnyttjarhandlingsfriheten inom IFRS för att manipulera de redovisade siffrorna. Earningsmanagement är ett vanligt förekommande fenomen som påverkar kapitalmarknaden enligttidigare forskning. Aktieanalytiker är en intermediär på kapitalmarknad vars roll är attanalysera redovisade siffror för att utföra värderingar på bolag. Deras förmåga att identifieraoch hantera earnings management är därav viktig för att säkerställa ett tillförlitligtinformationsklimat på kapitalmarknaden.Syfte: För att öka förståelsen kring varför EM är ett återkommande problem inomkapitalmarknaden syftar denna studie att undersöka hur väl analytiker kan identifiera EM,deras syn på fenomenet samt hur de hanterar EM.Avgränsningar: Studien kommer att baseras på svenska aktieanalytiker som analyserarnoterade svenska bolag som i sin tur följer svenska redovisningsregler och principer ochIFRS.Metod: Studien har intervjuat fyra nuvarande samt två före detta analytiker genom enintervjuguide innehållandes tre teman med totalt 19 frågor. Det empiriska materialet haranalyserats utifrån en teoretisk referensram som behandlar tidigare forskning inom EM,värderingsmodeller samt agentteorin. Uppsatsens resultat och slutsatser har upprättats utifrånfrån empirin, teoretiska referensramen samt diskussioner forskarna emellan.Resultat och slutsatser: Resultatet visar att analytiker kan identifiera och hantera EM i vissutsträckning. Det föreligger en stor variation samt skiftande kvalité i metoderna somtillämpas för identifiering och hantering av EM. Detta tolkar författarna som en förklaring tilltidigare forsknings varierande resultat.Förslag till fortsatt forskning: Det hade varit intressant att förlänga studiens resultat genomatt djupare analysera i vilken utsträckning som analytiker påverkas av boendesituationenmellan analytiker och bolag.Earnings Management, analytiker, värdering, identifiering, hantering

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)