Hur förklaras ett framgångsrikt lågprisflygbolags affärsstrategi av RBV och Porters femkraftsmodell? : en fallstudie av Ryanair

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Economics

Sammanfattning: Den här studien har syftat till att undersöka och analysera skillnaderna i hur de två teorierna Resource-based view (RBV) och Porters femkraftsmodell förklarar en framgångsrik affärsstrategi, men även hur de olika faktorerna som identifieras i de olika teorierna kan relateras till varandra. Det irländska flygbolaget Ryanairs affärsstrategi kommer studeras och användas som stöd för studien. Efter en dålig start ändrade de strategi och efter 25 år av framgångar är flygbolaget idag Europas mest lönsamma samt största sett till antalet passagerare. En kvalitativ metod har valts eftersom vi vill fördjupa oss i det enskilda fallet angående Ryanairs utveckling och framgång utifrån implementeringen av en ny affärsmodell. Eftersom Ryanairs process från omstrukturering till framgång har pågått under lång tid passar även fallstudien väl in som metod. För utökad förståelse för studiens två teorier, RBV och Porters femkraftsmodell, har litteratur som riktar kritik mot teorierna insamlats. Analysen och diskussionen har resulterat i att författarna kommit fram till tre faktorer identifierade med hjälp av Porters femkraftsmodell, samt fem faktorer med hjälp av RBV teorins VRIO-analys. Dessa var avgörande inom affärsstrategin för bolaget. Kombinationen med att inrikta sig på att vara ett lågprisflyg, skapa starka strategiska förhandlingsfördelar gentemot leverantörer samt utnyttja kapacitet för att konkurrera ut ny konkurrens har varit de starkast bidragande orsakerna till att Ryanair blivit framgångsrika, enligt Porters femkraftsmodell. Inom RBV läggs fokus på resurserna och där har varumärke, styrgrupp, personal, flygplansflotta och finansiella resurser lokaliserats som bakomliggande orsaker till Ryanairs framgångar. Kapacitet och användningen av kapacitet har varit de starkast relaterade faktorerna mellan teorierna. Den största skillnaden mellan analyserna är att RBV belyser mer värdet av de icke materiella tillgångarna som kunskap och varumärke än Porters femkraftsmodell.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)