Utmaningar med utländsk arbetskraft på svenska byggarbetsplatser

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Byggproduktion

Sammanfattning: Det övergripande syftet med detta examensarbete är att sammanställa en utvärdering av de utmaningar som det innebär att arbeta med utländsk arbetskraft på svenska byggarbetsplatser. Vidare ämnar arbetet också kartlägga huruvida huvudentreprenörens arbetsledning påverkas av arbetssättet. Studien initierades med en litteraturstudie för att få en utökad teoretisk bakgrund. Vidare genomfördes en fallstudie på ett av Nordens största byggföretag. Fallstudien inkluderades av både kvalitativa intervjuer och ett flertal observationer som har genomförts i samband med ett antal platsbesök på arbetsplatsen. De största och mest betydande utmaningar som upplevs med arbetssättet, utländsk arbetskraft, är kommunikationen, avtalens utformning (omfattning och innehållande krav), huvudentreprenörsansvaret samt huruvida man ska internationalisera handlingar. Kommunikationen upplevs som den största utmaningen med arbetssättet. Det påverkas genom att språkbarriärer kräver parterna att kommunicera via ett gemensamt tredje språk, engelska för detta fallprojekt. Det upplevs vara en viss osäkerhet i att kommunicera på engelska vilket skapar utrymme för en del missförstånd som vidare kräver tid och genererar ett irritationsmoment. Vanligtvis uppstår längre kommunikationskedjor än vad det normalt krävs. Ytterligare upplevs det vanligt att språkbarriärer och kulturskillnader leder till en viss ”Ja-jargong” på arbetsplatsen, det vill säga att motparten enbart säger ja utan att förstå innebörden. Arbetssättet har blivit mer resurs- och tidskrävande för huvudentreprenörens arbetsledning. Detta kan tydas på antalet arbetsledare som krävts på arbetsplatsen, 6 stycken, vilket är många fler än vad ett motsvarande projekt vanligen har. De extra resurser som har lagts på att arbetsleda underentreprenören, vilket enligt avtal ska arbetsleda på egen hand, har krävt mycket resurser och tid från egna moment. Med andra ord köper man upp en tjänst som man i ett senare skede delvis behöver lägga egen resurs på. Anledningen till detta är otydliga avtal och bristande handlingar (på engelska) vilket gör att de utländska tjänstemännen har krävt mer hjälp och orientering i handlingar än vad man planerat för.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)