Lärares uppfattningar av samarbete med elevhälsan. : Faktorer som kan underlätta eller försvåra samarbete.

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Sammanfattning: Genom att belysa området elevhälsa kan kunskaper om och förståelse för hur lärare upplever samarbetet med elevhälsan skapas. En undersökning kan ge ökad kunskap kring lärares arbetsvillkor och elevers möjlighet till likvärdig skolgång. Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare upplever tillgängligheten till och samarbete med elevhälsan. Studien har utifrån ett socialt representationsperspektiv tillsammans med ett socialt identitetsperspektiv analyserat lärares uppfattningar kring samarbete med elevhälsan. Samarbetet kan påverkas av egna uppfattningar, erfarenheter, grupptillhörighet och föreställningar kring den egna identiteten. Sociala representationer behandlar bland annat professionell etnocentricitet, det vill säga hur en yrkesgrupps värdesystem och kultursystem formar synen av ”den andre”. Datainsamlingsmetoden utgörs av en enkätstudie bestående av slutna frågor med öppna följdfrågor. I resultatet framkom att majoriteten av lärarna som deltog i enkätundersökningen uppfattade elevhälsan som tillgänglig men att det fanns brister i återkoppling och uppföljning. I de öppna svaren ges uttryck för brister i samarbetet vad gäller lösningsförslag eller arbetsmetoder som initieras av elevhälsan. Lärarna ger uttryck för att metoderna som elevhälsoteamen föreslår är för teoretiska och de efterfrågar mer praktiska tillvägagångsätt som går att applicera på deras (lärarnas) egen verksamhet. De flesta lärarna i enkätstudien upplever sig ha tillräckligt med kunskap och kompetens för att upptäcka och stödja elever i behov av särskilt stöd. Däremot ses undervisningsgruppens storlek som ett hinder för både upptäckt och stöttning. Sammanfattningsvis kan sägas att stödet som lärarna förväntar sig är hjälp i klassrummet i form av en extra pedagog eller professionellt stöd i att utforma och planera elevstödjande insatser. Diskussionen behandlar hur en yrkesgrupps sociala representation kan påverka samarbetet mellan individer i en grupp och i relation till andra. Det medför att negativa upplevelser av samverkan bidrar till dåliga erfarenheter som i sin tur påverkar den framtida interaktionen mellan olika individer och grupper. Om lärarna istället uppfattar elevhälsan som tillgänglig och samarbetet som fungerande kommer de istället att utveckla positiva föreställningar om elevhälsan vilket underlättar samarbete. Ett elevhälsoteam som fysiskt finns samlat på skolan kan tillsammans med positiva förväntningar från lärarna av ett samarbete bidra till att skapa en samsyn (common ground) för det hälsofrämjande elevhälsoarbetet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)