Anledningar till att individer följer influencers - En studie utifrån ett marknadsföringspsykologiskt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning Examensarbetets titel: Anledningar till att individer följer influencers - en studie utifrån ett marknadsföringspsykologiskt perspektiv. Seminariedatum: 2020-01-16 Kursnamn: FEKH29 - Examensarbete i Marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Hanna Hultemark, Johanna Marcusson & Amanda Magnusson Handledare: Burak Tunca Nyckelord: Influencers, Sociala bevis, Status, Personlighet, Självkänsla Syfte: Syftet är att undersöka vilka av följande faktorer som påverkar att individer följer influencers; Sociala Bevis, Principen om knapphet, Status, En influencers personlighet. Vidare att även studera vilka av dessa faktorer, inklusive explicit självkänsla och en diskrepans mellan implicit och explicit självkänsla som har en signifikant korrelation till antalet influencers en individ följer. Invävt i detta är syftet att undersöka eventuella könskillnader. Metod: Studien utgörs av både deduktiv och induktiv ansats, där datainsamlingen genomförts genom både kvalitativ och kvantitativ metod. Teoretisk referensram: Cialdini’s sex principer; Sociala bevis, Knapphet, Auktoritet, Sympati. Implicit & Explicit self-esteem, Brand image, Aspiration, egenmodifierad modell utifrån oberoende och beroende variabler. Empirisk grund: 224 enkätsvar har samlats in från den kvantitativa undersökning som utförts gällande vilka faktorer som påverkar individer att följa influencers. Utöver dessa har sju kvalitativa intervjuer genomförts för att fördjupa resultaten. Resultat & slutsats: Det generella resultatet utifrån en procentuell jämförelse genom stapeldiagram, visade att den starkaste faktorn till att följa en influencer var “En influencers personlighet, samt att kvinnor följde av fler anledningar än män. De kvalitativa intervjuerna visade på att samtliga faktorer, förutom knapphet, var bidragande till att följa influences. I förhållande till antalet influencers en individ följde, kunde samtliga hypoteser accepteras förutom diskrepansen mellan implicit och explicit självkänsla gemensamt för könen. För män saknades även korrelation till en låg explicit självkänsla. Studien visade på att kvinnor har ett negativt samband mellan en låg explicit självkänsla och antalet influencers de följer, samt till faktorerna “Status” och “Sociala bevis”. Därmed är unga kvinnor en mer påverkbar målgrupp för influencer marketing. För att nå målgruppen unga män bör en omtyckt och attraktiv influencer användas, gärna med högre status.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)