Barns delaktighet och inflytande i förskolans projekt utifrån pedagogens perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Sammanfattning: I den här studien får ni läsa sex pedagogers tankar om delaktighet och inflytande i verksamhetens projekt. Ett projekt kan liknas med ett tematiskt arbete, men enligt oss ska ett projekt alltid utgå från barns behov och intresse. Vi diskuterar huruvida pedagoger genom sitt arbete i förskolan kan främja och synliggöra barns delaktighet och inflytande. Vi vill tydliggöra att studien syftar till verksamhetens projekt. Vårt syfte med studien har varit att nå pedagogernas berättelser om hur barns åsikter och idéer lyfts fram i förskoleverksamheten. Vi har valt kvalitativ intervju som vår metod för att få fram pedagogernas berättelser. Vi har ställt öppna frågor och följdfrågor till pedagogerna för att få deras berättelser så personliga som möjligt. Intervjuer med pedagoger och analys av dokumentationsmaterial ligger som grund för undersökningen och tolkas med hjälp av forskning och litteratur kring ämnet.För att diskutera våra resultat har vi tagit hjälp av ledande inlärningsteoretiker. Vi har tagit del av bl.a. Dion Sommers teorier om förhandlingsfamiljer, Elisabeth Arnérs konstruktioner av barnet samt Olga Dysthe dialoger om samspel och Kristina Westlunds avhandling om demokrati i förskolan.Vi har med hjälp av vår studie sett många olika synvinklar, tack vare våra intervjuer med pedagogerna, om barns delaktighet och inflytande. Vår resultat visar att barns delaktighet och inflytande synliggörs genom pedagogisk dokumentation samt att pedagogers engagemang och förhållningssätt är viktigt för att stärka barnens intresse, tankar och idéer. Vi har även kommit fram till tre vanliga dilemman som tidsbrist, frånvaro av personal och situationer då man tvingas säga nej. Detta har också lett till många nya tankar kring de möjligheter som finns för vidare arbete om barns delaktighet och inflytande i verksamhetens projekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)