UNGDOMAR INOM SÄRSKILDA UNGDOMSHEM En systematisk forskningsöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Den här uppsatsen handlar om utsatta ungdomar i samhället som befinner sig inom statens vård, närmare bestämt Statens institutionsstyrelse (SiS) på grund av ett LVU (lagen om vård av unga) eller LSU (lagen om sluten ungdomsvård). Uppsatsens syfte är att kartlägga forskningsfältet ungdomar inom särskilda ungdomshem, med hjälp av tre frågor; vilka teman är återkommande inom forskning om ungdomar inom särskilda ungdomshem, vems röster görs hörda i forskningen samt vilka mönster gällande genus som återfinns. Uppsatsen är en systematisk forskningsöversikt. Denna metod har varit behjälplig i att systematiskt gå igenom den forskning som finns presenterad i uppsatsen. Resultaten visar bland annat att ett vanligt återkommande tema inom forskning om ungdomar inom särskilda ungdomshem är studier som fokuserar på psykisk/mental ohälsa bland ungdomarna, ungdomarnas utbildningsnivå eller erfarenhet samt studier som fokuserar på olika behandlingsmetoder. Resultatet visar vidare på att majoriteten av artiklarna utgår ifrån ett ungdomsperspektiv. Artikelförfattarna har intervjuat ungdomar för att höra deras historia.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)