Effekten av olika styrketräningsfrekvenser på hypertrofi och styrka : En interventionsstudie i 7 veckor

Detta är en Master-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Sammanfattning:

Syfte och frågeställningar

Syftet med den här studien var att undersöka huruvida högfrekvent (HF) styrketräning motsvarande fem pass/vecka kan generera större muskelhypertrofi och styrka än lågfrekvent (LF) styrketräning motsvarande två pass/vecka. Frågeställning; Kan träningsprogram med högre träningsfrekvens ge större respons på muskelhypertrofi och styrka än normal träningsfrekvens trots samma träningsvolym?

Metod

Sex försökspersoner (ålder 26 ± 3,3 år, längd 180,4 ± 6 cm, vikt 81,6 ± 6,7 kg) testades för muskeltjocklek (ultraljudsmätning på vastus lateralis och rectus femoris) och muskelstyrka (1RM i unilateral benpress och benspark) på respektive ben. Fp tränade ena benet högfrekvent (fem pass/vecka) och andra benet lågfrekvent (två pass/vecka) under sju veckor. Träningsvolymen kontrollerades så att den var lika mellan benen. Därefter utfördes återtester enligt samma protokoll som före interventionen.

Resultat

Muskeltjocklek i båda musklerna var oförändrad i LF-benet 2,0 % och ökade i HF-benet 4,7 % (p = 0,04). Vastus lateralis var oförändrad i LF-benet -0,9 % och HF-benet 6,5 %. Rectus femoris ökade i LF-benet 5,1 % (p = 0,04) och var oförändrat i HF-benet 2,5 %. Ingen statistisk differens sågs för muskeltjocklek mellan benen efter interventionen för vastus lateralis och rectus femoris. Muskelstyrka i benpress ökade i LF-benet med 17 % (p = 0,02) och HF-benet med 15,8 % (p = 0,02). Benspark ökade i LF-benet med 15,8 % (p = 0,02) och HF-benet med 17,4 % (p = 0,02). Ingen statistisk differens sågs för muskelstyrka mellan benen efter interventionen för benpress och benspark.

Slutsats

Slutsatsen av den här studien var att ingen statistisk skillnad uppmättes mellan muskelhypertrofi och styrka för träning enligt det högfrekventa kontra det lågfrekventa träningsprogrammet hos unga aktiva motionärer vana vid styrketräning. Således kan samma träningseffekt i form av muskelhypertrofi och styrka uppnås vid korta pass med låg volym och högre träningsfrekvens som längre pass med högre volym och lägre träningsfrekvens. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)