Sharing is caring?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Idag konsumeras det som aldrig förr, samtidigt som hållbarhetsfrågan tar allt större utrymme i debatten kring konsumtion. Det har lett till att konsumenten söker efter andra konsumtionsalternativ, ur vilket fenomenet delningsekonomin har växt fram. Delningsekonomin har i många fall betraktats som ett optimistiskt konsumtionsalternativ, eftersom det för med sig mindre klimatpåverkan än den traditionella konsumtionen. Den forskning som finns idag behandlar främst delningsekonomin ur ett organisatoriskt perspektiv. Vi har följaktligen identifierat en brist på forskning gällande vad som motiverar konsumenten att dela istället för att äga. Denna studie utgår således från konsumentens perspektiv och syftar till att skapa en djupare förståelse för vad som motiverar, alternativt hindrar, privatpersonen från att dela. För att nå syftet har en relevant teoretisk referensram tillämpats, som består av konsumtion, delningsekonomi, motivationsteorin Self Determination Theory och sociala samt moraliska normer. Eftersom studien syftar till att skapa en förståelse för hur privatpersonen förhåller sig till fenomenet har en kvalitativ forskningsmetod tillämpats. Det empiriska materialet, vilket analysen utgår från, består av tio stycken semistrukturerade djupintervjuer. Vidare i analysen identifierades tre motiv samt tre motstånd till att dela. Vår studie visar att privatpersonen motiveras av ekonomiska, miljömässiga och praktiska skäl. Motstånden visade sig däremot vara större än motiven, vilket innebär att studien bidrar till en ny infallsvinkel till fenomenet delningsekonomi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)