Tillförlitlighet hos Big Social Data : En fallstudie om upplevd problematik kopplat till beslutfattande i en organisationskontext

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

Sammanfattning: Den växande globala användningen av sociala medier skapar enorma mängder social data online, kallat för Big Social Data (BSD). Tidigare forskning lyfter problem med att BSD ofta har bristande tillförlitlighet som underlag vid beslutsfattande och att det är starkt kopplat till dataoch informationskvalitet. Det finns dock en avsaknad av forskning som redogör för praktikers perspektiv på detta. Därför undersökte denna studie vad som upplevs problematiskt kring transformation av BSD till tillförlitlig information för beslutsfattande i en organisationskontext, samt hur detta skiljer sig i teori jämfört med praktik. En fallstudie gjordes av mjukvaruföretaget SAS Institute (SAS). Datainsamlingen genomfördes via intervjuer samt insamling av dokument och resultaten analyserades kvalitativt. Studien gjorde många intressanta fynd gällande upplevda problem kopplat till transformation av BSD, bl.a. hög risk för partisk data och låg analysmognad, samt flera skillnader mellan teori och praktik. Tidigare forskning gör inte heller skillnad mellan begreppen datakvalitet och informationskvalitet, vilket görs i praktiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)