Framgångsfaktorer för inkludering av nyanlända i fritidshemmet : Tre yrkesgruppers uppfattningar om inkludering och likvärdighet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att analysera tre olika yrkesgruppers uppfattningar om vad som ses som framgångsfaktorer gällande inkludering av nyanlända elever i fritidshemmet. Den metod som använts i studien är kvalitativ och nio personer från tre yrkeskategorier kopplade mot fritidshemmet har intervjuats på ett semistrukturerat sätt. Valet av respondenter utgick från att de arbetar med inkludering av nyanlända och att de har uppmärksammats för sitt inkluderingsarbete. Vidare analyserades materialet genom att ställa det mot vad som ryms i begreppet Interkulturell kompetens. Analysen visar på styrkor främst inom den sociala kompetensen och relationsbyggande. En slutsats är att fritidshemmen i studien fokuserar främst på att skapa trygga relationer, vilket enligt tidigare forsknings är en viktig faktor för inkludering. En annan slutsats är att svårigheterna rörande inkluderingsarbetet ligger i kommunikationen mellan yrkeskategorierna och behöver utvecklas för att visa på en interkulturell pedagogisk kompetens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)