Klassamhället och ohälsan : en sociologisk analys av den ojämlika hälsan

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

Författare: Jenny Karlstein; Catrin Ahlenius; [2004]

Nyckelord: klass; ohälsa; Marx; Weber;

Sammanfattning:

Uppsatsen syftet var att förklara varför arbetarklassen är sjukare än andra yrkesverksamma grupper med hjälp av Marx och Webers teorier. Forskningsfrågan formulerades så här: Går det att använda Karl Marx och Max Webers teorier för att förklara det faktum att arbetarklassen är mer drabbade av ohälsa än övriga klasser? Studien gjordes uteslutande utifrån litteratur som behandlade ämnena klass och ohälsa. Marx och Webers teorier hämtades från översättningar av originalkällor. Materialet anlyserades sedan under tre rubriker: "arbetet", "företaget" och "samhället". Analysen visade att trots att det gått mer än ett sekel sedan Marx och Webers teorier skrevs så bär deras teorier när ett samtida problem ska förklaras. Användningen av de båda teorierna tillsammans gav en möjlighet att se på klasspositionens samband med ohälsan utifrån flera perspektiv. Det som visade sig ha störst betydelse för att arbetarklassen blir sjukare blir med Marx och Webers teorier exploateringen av arbetarna, arbetsdelningen och övergången till det målrationella tänkandet. I analysen drogs paralleller mellan mervärdesteorin och utvecklandet av nya sektorer under 1900-talet, mellan rationaliseringen och den finansiella marknadens utveckling mm.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)