Interaktion med djur - En väg till välbefinnande och hälsa för personer med psykisk ohälsa : en litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Forskning visar att människor i stor utsträckning påverkas positivt av interaktion med djur. Då hälsa är ett mångdimensionellt begrepp är det viktigt för psykiatrisjuksköterskan att ha kunskap om omvårdande insatser som främjar upplevelsen av välbefinnande och skapar mening i tillvaron. Djurens betydelse vid behandling av psykisk ohälsa är således viktig att belysa. Syfte: Syftet var att undersöka hur personer med psykisk ohälsa beskriver att interaktion med djur kan påverka deras psykiska hälsa. Metod: En litteraturöversikt med systematiskt tillvägagångssätt valdes som metod. Litteratursökningen genomfördes i tre olika databaser och 11 vetenskapliga originalartiklar inkluderades i resultatet. Resultatartiklarna analyserades med en tematisk innehållsanalys. Resultat: Deltagarnas erfarenheter av interaktion med djur beskrevs genom tre huvudteman. Dessa var; En meningsfull relation, Att få må bra och En förändringsprocess. Sju underteman framkom, dessa var; En källa till värme, kärlek och stöd, Accepterad som den man är, Förtroende och ansvar, En upplevelse av glädje och välmående, Att kunna hantera symtom vid psykisk ohälsa, Utveckling av identitet och självkännedom och Ökad förmåga och funktion i vardagen. Slutsats: Interaktion med djur kan ha flera hälsofrämjande effekter för personer med psykisk ohälsa, såsom att minska självstigma, lindra symtom, bidra till personlig utveckling och upplevelse av välmående. En ökad integrering av djurunderstödd behandling skulle därför kunna vara värdefullt inom psykiatrisk vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)