Närståendes upplevelser när en anhörig har en cancersjukdom : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Bakgrund: Cancer är idag en av de vanligaste sjukdomarna i världen och ökar hela tiden. Två av de vanligaste behandlingarna vid cancer är cytostatika och strålbehandling. De ger ofta olika biverkningar som sjuksköterskan behöver informera patienten och de närstående om. Sjuksköterskans roll är att se till att både närstående och patienten har en god hälsa under hela vårdprocessen. Syfte: Syftet var att belysa närståendes upplevelser när en anhörig har en cancersjukdom. Metod: Studien var en litteraturöversikt baserad på elva kvalitativa artiklar. Resultat: Resultatet redovisas i tre huvudteman; närståendes förändrade livssituation, närstående hamnar i bakgrunden och närståendes behov av stöd. Under dessa huvudteman förklaras hur närstående upplever tiden med sin anhöriges cancersjukdom i sex olika underteman. Konklusion: De närstående upplevde flera olika förändringar i samband med sin anhörigs cancersjukdom. De upplevde en oro för framtiden och begränsade sig på olika sätt gällande det vardagliga och sociala livet och satte sin egen hälsa åt sidan. Sjuksköterskan behöver arbeta utifrån en familjecentrerad omvårdnad för att de närstående och patient ska få tydlig information och den stöttning de behöver.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)